220 – کاهش استرس دانش آموزان در درس ریاضی با استفاده از روش های خلاق 2000 تومان

220 – کاهش استرس دانش آموزان در درس ریاضی با استفاده از روش های خلاق

معرفی گزارش تخصصی گزارش تخصصی دبیر ریاضی : کاهش استرس دانش آموزان در درس ریاضی با استفاده از روش های خلاق – فایل بصورت ورد و قابل ویرایش در متن – تعداد صفحات بیست و هشت صفحه – قیمت فقط دو هزار [...]

مشاهده و خرید
176 – علاقمند کردن دانش آموزان به درس ریاضی به کمک روش های جدید تدریس 2000 تومان

176 – علاقمند کردن دانش آموزان به درس ریاضی به کمک روش های جدید تدریس

معرفی گزارش تخصصی گزارش تخصصی دبیر ریاضی  : علاقمند کردن دانش آموزان به درس ریاضی به کمک روش های جدید تدریس – فایل بصورت ورد و قابل ویرایش در متن – تعداد صفحات پانزده صفحه – قیمت فقط دو هزار [...]

مشاهده و خرید
157 – افزایش یادگیری دانش آموزان در درس ریاضی با استفاده از برد هوشمند 2000 تومان

157 – افزایش یادگیری دانش آموزان در درس ریاضی با استفاده از برد هوشمند

معرفی گزارش تخصصی گزارش تخصصی آموزگار ابتدایی ، دبیر و درس ریاضی : افزایش یادگیری دانش آموزان در درس ریاضی با استفاده از برد هوشمند – فایل بصورت ورد و قابل ویرایش در متن – تعداد صفحات بیست و سه [...]

مشاهده و خرید
147 – افزایش سطح یادگیری دانش آموزان در درس ریاضی با استفاده از تلفن همراه 2000 تومان

147 – افزایش سطح یادگیری دانش آموزان در درس ریاضی با استفاده از تلفن همراه

معرفی گزارش تخصصی گزارش تخصصی درس ریاضی: افزایش سطح یادگیری دانش آموزان در درس ریاضی با استفاده از تلفن همراه – فایل بصورت ورد و قابل ویرایش در متن – تعداد صفحات بیست و چهار صفحه – قیمت فقط دو [...]

مشاهده و خرید
131 – علاقمند کردن دانش آموزان متوسطه اول به درس ریاضی با راهکارهای مناسب 2000 تومان

131 – علاقمند کردن دانش آموزان متوسطه اول به درس ریاضی با راهکارهای مناسب

معرفی گزارش تخصصی گزارش تخصصی ریاضی : علاقمند کردن دانش آموزان متوسطه اول به درس ریاضی با راهکارهای مناسب – فایل بصورت ورد و قابل ویرایش در متن – تعداد صفحات چهارده صفحه – قیمت فقط دو هزار تومان [...]

مشاهده و خرید
50 -علاقمند کردن دانش آموزان به درس ریاضی پایه نهم به کمک روش های نوین تدریس (اکتشافی و فعال  ) 2000 تومان

50 -علاقمند کردن دانش آموزان به درس ریاضی پایه نهم به کمک روش های نوین تدریس (اکتشافی و فعال )

معرفی گزارش تخصصی گزارش تخصصی دبیر ریاضی پایه نهم : علاقمند کردن دانش آموزان به درس ریاضی پایه نهم به کمک روش های نوین تدریس (اکتشافی و فعال  ) – فایل بصورت ورد و قابل ویرایش در متن – تعداد صفحات [...]

مشاهده و خرید
47 – بهبود سطح یادگیری دانش آموزان پایه ششم در درس ریاضی با روش های خلاقانه 2000 تومان

47 – بهبود سطح یادگیری دانش آموزان پایه ششم در درس ریاضی با روش های خلاقانه

معرفی گزارش تخصصی گزارش تخصصی آموزگار ششم : بهبود سطح یادگیری دانش آموزان پایه ششم در درس ریاضی با روش های خلاقانه – فایل بصورت ورد و قابل ویرایش در متن – تعداد صفحات پیست و نه صفحه – قیمت فقط دو [...]

مشاهده و خرید
18 – بررسی علل ضعف تعدادی از دانش آموزان در درس ریاضی وارائه راهکار جهت رفع آن 2000 تومان

18 – بررسی علل ضعف تعدادی از دانش آموزان در درس ریاضی وارائه راهکار جهت رفع آن

معرفی گزارش تخصصی گزارش تخصصی آموزگار و دبیر ریاضی : بررسی علل ضعف تعدادی از دانش آموزان در درس ریاضی وارائه راهکار جهت رفع آن – فایل بصورت ورد و قابل ویرایش در متن – تعداد صفحات شانزده صفحه – [...]

مشاهده و خرید
16 – برطرف کردن ضعف  پایه ای دانش آموزان پایه سوم دبیرستان در درس جبر و هندسه تحلیلی با استفاده از راه حل های مناسب 2000 تومان

16 – برطرف کردن ضعف پایه ای دانش آموزان پایه سوم دبیرستان در درس جبر و هندسه تحلیلی با استفاده از راه حل های مناسب

معرفی گزارش تخصصی گزارش تخصصی دبیر درس ریاضی دبیرستان : برطرف کردن ضعف  پایه ای دانش آموزان پایه سوم دبیرستان در درس جبر و هندسه تحلیلی با استفاده از راه حل های مناسب – فایل بصورت ورد و قابل [...]

مشاهده و خرید
7 – بهبود توان یادگیری مفهومی درس تبدیل واحد ها ی کلاس ششم بااستفاده از بازی بومی محلی 2000 تومان

7 – بهبود توان یادگیری مفهومی درس تبدیل واحد ها ی کلاس ششم بااستفاده از بازی بومی محلی

معرفی گزارش تخصصی بهبود توان یادگیری مفهومی درس تبدیل واحد ها ی کلاس ششم بااستفاده از بازی بومی محلی – فایل بصورت ورد و قابل ویرایش در متن – تعداد صفحات پنجاه صفحه – قیمت فقط دو هزار تومان ابتدا [...]

مشاهده و خرید