161 – فعال کردن داش آموزان در انجام آزمایش ها و تدریس عملی علوم تجربی  با روش های مناسب 2000 تومان

161 – فعال کردن داش آموزان در انجام آزمایش ها و تدریس عملی علوم تجربی با روش های مناسب

معرفی گزارش تخصصی گزارش تخصصی درس علوم  : فعال کردن داش آموزان در انجام آزمایش ها و تدریس عملی علوم تجربی  با روش های مناسب – فایل بصورت ورد و قابل ویرایش در متن – تعداد صفحات هفده صفحه – قیمت [...]

مشاهده و خرید
25 – برطرف کردن اضطراب و دلهره یکی از دانش آموزان پایه چهارم در درس علوم تجربی 2000 تومان

25 – برطرف کردن اضطراب و دلهره یکی از دانش آموزان پایه چهارم در درس علوم تجربی

معرفی گزارش تخصصی گزارش تخصصی دبیر علوم تجربی : برطرف کردن اضطراب و دلهره یکی از دانش آموزان پایه چهارم در درس علوم تجربی – فایل بصورت ورد و قابل ویرایش در متن – تعداد صفحات پبیست و پنج صفحه – [...]

مشاهده و خرید
20 – جذاب کردن درس علوم تجربی برای دانش آموزان با استفاده از شیوه های نوین تدریس 2000 تومان

20 – جذاب کردن درس علوم تجربی برای دانش آموزان با استفاده از شیوه های نوین تدریس

معرفی گزارش تخصصی گزارش تخصصی دبیر علوم تجربی : جذاب کردن درس علوم تجربی برای دانش آموزان با استفاده از شیوه های نوین تدریس – فایل بصورت ورد و قابل ویرایش در متن – تعداد صفحات پبیست و چهار صفحه – [...]

مشاهده و خرید