219 – تقویت اهمیت نگهداری از اموال مدرسه در دانش آموزان با روش های خلاقانه 2000 تومان

219 – تقویت اهمیت نگهداری از اموال مدرسه در دانش آموزان با روش های خلاقانه

معرفی گزارش تخصصی گزارش تخصصی آمعاون آموزشی : تقویت اهمیت نگهداری از اموال مدرسه در دانش آموزان با روش های خلاقانه – فایل بصورت ورد و قابل ویرایش در متن – تعداد صفحات بیست وپنج صفحه – قیمت فقط دو [...]

مشاهده و خرید
89 – افزایش مشارکت اولیاء در امور آموزشی ، پرورشی و عمرانی آموزشگاه با روش های مناسب 2000 تومان

89 – افزایش مشارکت اولیاء در امور آموزشی ، پرورشی و عمرانی آموزشگاه با روش های مناسب

معرفی گزارش تخصصی گزارش تخصصی مدیر مدرسه : افزایش مشارکت اولیاء در امور آموزشی ، پرورشی و عمرانی آموزشگاه با روش های مناسب – فایل بصورت ورد و قابل ویرایش در متن – تعداد صفحات بیست و شش صفحه – [...]

مشاهده و خرید
83 – منظم کردن و شاد سازی زنگ تفریح برای دانش اموزان با روش های مناسب 2000 تومان

83 – منظم کردن و شاد سازی زنگ تفریح برای دانش اموزان با روش های مناسب

معرفی گزارش تخصصی گزارش تخصصی معاون مدرسه : منظم کردن و شاد سازی زنگ تفریح برای دانش اموزان با روش های مناسب – فایل بصورت ورد و قابل ویرایش در متن – تعداد صفحات بیست و پنج صفحه – قیمت فقط دو هزار [...]

مشاهده و خرید
82 – علاقمند کردن همکاران مدرسه به درس پژوهی با روش های مناسب 2000 تومان

82 – علاقمند کردن همکاران مدرسه به درس پژوهی با روش های مناسب

معرفی گزارش تخصصی گزارش تخصصی معاون آموزشی : علاقمند کردن همکاران مدرسه به درس پژوهی با روش های مناسب – فایل بصورت ورد و قابل ویرایش در متن – تعداد صفحات یابیست و هفت صفحه – قیمت فقط دو هزار [...]

مشاهده و خرید
59 – افزایش نمرات مستمر و پایانی دانش آموزان با راهکارهای خلاقانه 2000 تومان

59 – افزایش نمرات مستمر و پایانی دانش آموزان با راهکارهای خلاقانه

معرفی گزارش تخصصی گزارش تخصصی مدیر و معاون آموزشی : افزایش نمرات مستمر و پایانی دانش آموزان با راهکارهای خلاقانه – فایل بصورت ورد و قابل ویرایش در متن – تعداد صفحات پیست و هشت صفحه – قیمت فقط دو [...]

مشاهده و خرید
41 – علاقمند کردن دانش آموزان به درس و مدرسه بوسیله بانشاط سازی برنامه صبحگاهی مدرسه 2000 تومان

41 – علاقمند کردن دانش آموزان به درس و مدرسه بوسیله بانشاط سازی برنامه صبحگاهی مدرسه

معرفی گزارش تخصصی گزارش تخصصی مدیر و معاون مدرسه : علاقمند کردن دانش آموزان به درس و مدرسه بوسیله بانشاط سازی برنامه صبحگاهی مدرسه – فایل بصورت ورد و قابل ویرایش در متن – تعداد صفحات پیست و چهار [...]

مشاهده و خرید