310 – بوجود آوردن نظم و انضباط در مراسم صبحگاه مدرسه با راهکارهای مناسب 2000 تومان

310 – بوجود آوردن نظم و انضباط در مراسم صبحگاه مدرسه با راهکارهای مناسب

معرفی گزارش تخصصی گزارش تخصصی معاون آموزشی : بوجود آوردن نظم و انضباط در مراسم صبحگاه مدرسه با راهکارهای مناسب – فایل بصورت ورد و قابل ویرایش در متن – تعداد صفحات بیست و نه صفحه – قیمت فقط دو [...]

مشاهده و خرید
219 – تقویت اهمیت نگهداری از اموال مدرسه در دانش آموزان با روش های خلاقانه 2000 تومان

219 – تقویت اهمیت نگهداری از اموال مدرسه در دانش آموزان با روش های خلاقانه

معرفی گزارش تخصصی گزارش تخصصی آمعاون آموزشی : تقویت اهمیت نگهداری از اموال مدرسه در دانش آموزان با روش های خلاقانه – فایل بصورت ورد و قابل ویرایش در متن – تعداد صفحات بیست وپنج صفحه – قیمت فقط دو [...]

مشاهده و خرید
163 – تشویق  دانش آموزان به شرکت در فعالیت ها و کلاس های مکمل و فوق برنامه با روش های مناسب 2000 تومان

163 – تشویق دانش آموزان به شرکت در فعالیت ها و کلاس های مکمل و فوق برنامه با روش های مناسب

معرفی گزارش تخصصی گزارش تخصصی مدیر و معاون مدرسه : تشویق  دانش آموزان به شرکت در فعالیت ها و کلاس های مکمل و فوق برنامه با روش های مناسب – فایل بصورت ورد و قابل ویرایش در متن – تعداد صفحات هفده [...]

مشاهده و خرید
108 – حل مشکل افسردگی یکی از دانش آموزان (به علت فوت پدر) با راه حل های مناسب 2000 تومان

108 – حل مشکل افسردگی یکی از دانش آموزان (به علت فوت پدر) با راه حل های مناسب

معرفی گزارش تخصصی گزارش تخصصی آموزگاران و دبیران : حل مشکل افسردگی یکی از دانش آموزان (به علت فوت پدر) با راه حل های مناسب – فایل بصورت ورد و قابل ویرایش در متن – تعداد صفحات هفده صفحه – قیمت فقط [...]

مشاهده و خرید
106 – جلوگیری از دزدی وسایل دیگران توسط یکی از دانش آموزان با راه حل های مناسب 2000 تومان

106 – جلوگیری از دزدی وسایل دیگران توسط یکی از دانش آموزان با راه حل های مناسب

معرفی گزارش تخصصی گزارش تخصصی مدیر ومعاون مدرسه : جلوگیری از دزدی وسایل دیگران توسط یکی از دانش آموزان با راه حل های مناسب – فایل بصورت ورد و قابل ویرایش در متن – تعداد صفحات بیست و پنج صفحه – [...]

مشاهده و خرید