310 – بوجود آوردن نظم و انضباط در مراسم صبحگاه مدرسه با راهکارهای مناسب 2000 تومان

310 – بوجود آوردن نظم و انضباط در مراسم صبحگاه مدرسه با راهکارهای مناسب

معرفی گزارش تخصصی گزارش تخصصی معاون آموزشی : بوجود آوردن نظم و انضباط در مراسم صبحگاه مدرسه با راهکارهای مناسب – فایل بصورت ورد و قابل ویرایش در متن – تعداد صفحات بیست و نه صفحه – قیمت فقط دو [...]

مشاهده و خرید
163 – تشویق  دانش آموزان به شرکت در فعالیت ها و کلاس های مکمل و فوق برنامه با روش های مناسب 2000 تومان

163 – تشویق دانش آموزان به شرکت در فعالیت ها و کلاس های مکمل و فوق برنامه با روش های مناسب

معرفی گزارش تخصصی گزارش تخصصی مدیر و معاون مدرسه : تشویق  دانش آموزان به شرکت در فعالیت ها و کلاس های مکمل و فوق برنامه با روش های مناسب – فایل بصورت ورد و قابل ویرایش در متن – تعداد صفحات هفده [...]

مشاهده و خرید
108 – حل مشکل افسردگی یکی از دانش آموزان (به علت فوت پدر) با راه حل های مناسب 2000 تومان

108 – حل مشکل افسردگی یکی از دانش آموزان (به علت فوت پدر) با راه حل های مناسب

معرفی گزارش تخصصی گزارش تخصصی آموزگاران و دبیران : حل مشکل افسردگی یکی از دانش آموزان (به علت فوت پدر) با راه حل های مناسب – فایل بصورت ورد و قابل ویرایش در متن – تعداد صفحات هفده صفحه – قیمت فقط [...]

مشاهده و خرید
106 – جلوگیری از دزدی وسایل دیگران توسط یکی از دانش آموزان با راه حل های مناسب 2000 تومان

106 – جلوگیری از دزدی وسایل دیگران توسط یکی از دانش آموزان با راه حل های مناسب

معرفی گزارش تخصصی گزارش تخصصی مدیر ومعاون مدرسه : جلوگیری از دزدی وسایل دیگران توسط یکی از دانش آموزان با راه حل های مناسب – فایل بصورت ورد و قابل ویرایش در متن – تعداد صفحات بیست و پنج صفحه – [...]

مشاهده و خرید
96 – اصلاح رفتارهای غیرمتعـارف و نابهــنجار یکی از دانش آموزان با راهکارهای مناسب 2000 تومان

96 – اصلاح رفتارهای غیرمتعـارف و نابهــنجار یکی از دانش آموزان با راهکارهای مناسب

معرفی گزارش تخصصی گزارش تخصصی مدیر و معاون : اصلاح رفتارهای غیرمتعـارف و نابهــنجار یکی از دانش آموزان با راهکارهای مناسب – فایل بصورت ورد و قابل ویرایش در متن – تعداد صفحات بیست و سه صفحه – قیمت [...]

مشاهده و خرید
89 – افزایش مشارکت اولیاء در امور آموزشی ، پرورشی و عمرانی آموزشگاه با روش های مناسب 2000 تومان

89 – افزایش مشارکت اولیاء در امور آموزشی ، پرورشی و عمرانی آموزشگاه با روش های مناسب

معرفی گزارش تخصصی گزارش تخصصی مدیر مدرسه : افزایش مشارکت اولیاء در امور آموزشی ، پرورشی و عمرانی آموزشگاه با روش های مناسب – فایل بصورت ورد و قابل ویرایش در متن – تعداد صفحات بیست و شش صفحه – [...]

مشاهده و خرید
59 – افزایش نمرات مستمر و پایانی دانش آموزان با راهکارهای خلاقانه 2000 تومان

59 – افزایش نمرات مستمر و پایانی دانش آموزان با راهکارهای خلاقانه

معرفی گزارش تخصصی گزارش تخصصی مدیر و معاون آموزشی : افزایش نمرات مستمر و پایانی دانش آموزان با راهکارهای خلاقانه – فایل بصورت ورد و قابل ویرایش در متن – تعداد صفحات پیست و هشت صفحه – قیمت فقط دو [...]

مشاهده و خرید
58 – جلوگیری از مدرسه گریزی یکی از دانش آموزان با راهکارهای مناسب 2000 تومان

58 – جلوگیری از مدرسه گریزی یکی از دانش آموزان با راهکارهای مناسب

معرفی گزارش تخصصی گزارش تخصصی مدیر و معاون مدرسه : جلوگیری از مدرسه گریزی یکی از دانش آموزان با راهکارهای مناسب – فایل بصورت ورد و قابل ویرایش در متن – تعداد صفحات سیزده صفحه – قیمت فقط دو هزار [...]

مشاهده و خرید
54 – منظم کردن شرکت دبیران در جلسات شورای دبیران با راهکارهای مناسب 2000 تومان

54 – منظم کردن شرکت دبیران در جلسات شورای دبیران با راهکارهای مناسب

معرفی گزارش تخصصی گزارش تخصصی مدیر ، معاون آموزشی ، معاون اجرایی : منظم کردن شرکت دبیران در جلسات شورای دبیران با راهکارهای مناسب – فایل بصورت ورد و قابل ویرایش در متن – تعداد صفحات پیست و پنج [...]

مشاهده و خرید
41 – علاقمند کردن دانش آموزان به درس و مدرسه بوسیله بانشاط سازی برنامه صبحگاهی مدرسه 2000 تومان

41 – علاقمند کردن دانش آموزان به درس و مدرسه بوسیله بانشاط سازی برنامه صبحگاهی مدرسه

معرفی گزارش تخصصی گزارش تخصصی مدیر و معاون مدرسه : علاقمند کردن دانش آموزان به درس و مدرسه بوسیله بانشاط سازی برنامه صبحگاهی مدرسه – فایل بصورت ورد و قابل ویرایش در متن – تعداد صفحات پیست و چهار [...]

مشاهده و خرید