159 – بالا بردن سطح علمی دانش آموزان   به کمک ارائه برنامه درسی قوی و همکاری اولیاء 2000 تومان

159 – بالا بردن سطح علمی دانش آموزان به کمک ارائه برنامه درسی قوی و همکاری اولیاء

معرفی گزارش تخصصی گزارش تخصصی آموزگار ابتدایی : بالا بردن سطح علمی دانش آموزان   به کمک ارائه برنامه درسی قوی و همکاری اولیاء – فایل بصورت ورد و قابل ویرایش در متن – تعداد صفحات سی و یک صفحه – [...]

مشاهده و خرید
142 – برطرف کردن عدم کنترل ادرار یکی از دانش آموزان با روش های مناسب 2000 تومان

142 – برطرف کردن عدم کنترل ادرار یکی از دانش آموزان با روش های مناسب

معرفی گزارش تخصصی گزارش تخصصی آموزگار ابتدایی : برطرف کردن عدم کنترل ادرار یکی از دانش آموزان با روش های مناسب – فایل بصورت ورد و قابل ویرایش در متن – تعداد صفحات بیست و هفت صفحه – قیمت فقط دو [...]

مشاهده و خرید
138 – افزایش انگیزه دانش اموزان در درس انشاء بار وش های مناسب 2000 تومان

138 – افزایش انگیزه دانش اموزان در درس انشاء بار وش های مناسب

معرفی گزارش تخصصی گزارش تخصصی آموزگار ابتدایی : افزایش انگیزه دانش اموزان در درس انشاء بار وش های مناسب – فایل بصورت ورد و قابل ویرایش در متن – تعداد صفحات بیست و سه صفحه – قیمت فقط دو هزار تومان [...]

مشاهده و خرید