344 – کیفیت بخشی به گرفتن وضو در دانش آموزان با روش های مناسب 2000 تومان

344 – کیفیت بخشی به گرفتن وضو در دانش آموزان با روش های مناسب

معرفی گزارش تخصصی گزارش تخصصی آموزگار سوم ابتدایی : کیفیت بخشی به گرفتن وضو در دانش آموزان با روش های مناسب – فایل بصورت ورد و قابل ویرایش در متن – تعداد صفحات بیست و دو صفحه – قیمت فقط دو هزار [...]

مشاهده و خرید
341 – تقویت سواد خواندن دردانش آموزان سوم ابتدایی با راهکارهای مناسب 2000 تومان

341 – تقویت سواد خواندن دردانش آموزان سوم ابتدایی با راهکارهای مناسب

معرفی گزارش تخصصی گزارش تخصصی آموزگار سوم ابتدایی : تقویت سواد خواندن دردانش آموزان سوم ابتدایی با راهکارهای مناسب – فایل بصورت ورد و قابل ویرایش در متن – تعداد صفحات دوازده صفحه – قیمت فقط دو [...]

مشاهده و خرید
340 – بهتر کردن بدخطی یک از دانش آموزان کلاس سوم ابتدایی با راهکارهای مناسب 2000 تومان

340 – بهتر کردن بدخطی یک از دانش آموزان کلاس سوم ابتدایی با راهکارهای مناسب

معرفی گزارش تخصصی گزارش تخصصی آموزگار سوم : بهتر کردن بدخطی یک از دانش آموزان کلاس سوم ابتدایی با راهکارهای مناسب – فایل بصورت ورد و قابل ویرایش در متن – تعداد صفحات شانزده صفحه – قیمت فقط دو [...]

مشاهده و خرید
248 – بالا بردن انگیزه دانش آموزان  با استفاده از پژوهش و فناوری 2000 تومان

248 – بالا بردن انگیزه دانش آموزان با استفاده از پژوهش و فناوری

معرفی گزارش تخصصی گزارش تخصصی آموزگار سوم ابتدایی : بالا بردن انگیزه دانش آموزان  با استفاده از پژوهش و فناوری – فایل بصورت ورد و قابل ویرایش در متن – تعداد صفحات بیست و هفت صفحه – قیمت فقط دو [...]

مشاهده و خرید
247 – کاهش ترس دانش آموزان از والدین بخاطر گرفتن نمره کم با استفاده از روش های مناسب 2000 تومان

247 – کاهش ترس دانش آموزان از والدین بخاطر گرفتن نمره کم با استفاده از روش های مناسب

معرفی گزارش تخصصی گزارش تخصصی آموزگار سوم ابتدایی : کاهش ترس دانش آموزان از والدین بخاطر گرفتن نمره کم با استفاده از روش های مناسب – فایل بصورت ورد و قابل ویرایش در متن – تعداد صفحات سی و دو صفحه [...]

مشاهده و خرید
235 – برطرف سازی اختلال یادگیری دانش آموز سوم در درس ریاضی با استفاده از طرحهای ابتکاری 2000 تومان

235 – برطرف سازی اختلال یادگیری دانش آموز سوم در درس ریاضی با استفاده از طرحهای ابتکاری

معرفی گزارش تخصصی گزارش تخصصی  آموزگار سوم ابتدایی : برطرف سازی اختلال یادگیری دانش آموز سوم در درس ریاضی با استفاده از طرحهای ابتکاری – فایل بصورت ورد و قابل ویرایش در متن – تعداد صفحات بیست و [...]

مشاهده و خرید
234 – کمک به پیشرفت تحصیلی دانش آموز دارای مشکل جسمی با روش های مناسب 2000 تومان

234 – کمک به پیشرفت تحصیلی دانش آموز دارای مشکل جسمی با روش های مناسب

معرفی گزارش تخصصی گزارش تخصصی  آموزگار سوم ابتدایی : کمک به پیشرفت تحصیلی دانش آموز دارای مشکل جسمی با روش های مناسب – فایل بصورت ورد و قابل ویرایش در متن – تعداد صفحات بیست و سه صفحه – قیمت فقط [...]

مشاهده و خرید
207 – حل مشکل دیر آمدن دانش آموز پایه سوم ابتدایی به کلاس با روش های خلاقانه 2000 تومان

207 – حل مشکل دیر آمدن دانش آموز پایه سوم ابتدایی به کلاس با روش های خلاقانه

معرفی گزارش تخصصی گزارش تخصصی آموزگار سوم ابتدایی  : حل مشکل دیر آمدن دانش آموز پایه سوم ابتدایی به کلاس با روش های خلاقانه – فایل بصورت ورد و قابل ویرایش در متن – تعداد صفحات بیست و دو صفحه – [...]

مشاهده و خرید
204 – افزایش علاقه دانش آموزان پایه سوم به درس قرآن با روش های خلاقانه 2000 تومان

204 – افزایش علاقه دانش آموزان پایه سوم به درس قرآن با روش های خلاقانه

معرفی گزارش تخصصی گزارش تخصصی آموزگار ابتدایی  : افزایش علاقه دانش آموزان پایه سوم به درس قرآن با روش های خلاقانه – فایل بصورت ورد و قابل ویرایش در متن – تعداد صفحات بیست و دو صفحه – قیمت فقط دو [...]

مشاهده و خرید