343 – افزایش یادگیری دانش آموزان در درس فیزیک با استفاده از تلفن همراه و شبکه های اجتماعی 2000 تومان

343 – افزایش یادگیری دانش آموزان در درس فیزیک با استفاده از تلفن همراه و شبکه های اجتماعی

معرفی گزارش تخصصی گزارش تخصصی دبیر فیزیک : افزایش یادگیری دانش آموزان در درس فیزیک با استفاده از تلفن همراه و شبکه های اجتماعی – فایل بصورت ورد و قابل ویرایش در متن – تعداد صفحات بیست و شش صفحه – [...]

مشاهده و خرید
342 -افزایش یادگیری دانش آموزان در درس فیزیک با تقویت روحیه همکاری در آنها 2000 تومان

342 -افزایش یادگیری دانش آموزان در درس فیزیک با تقویت روحیه همکاری در آنها

معرفی گزارش تخصصی گزارش تخصصی دبیر فیزیک : افزایش یادگیری دانش آموزان در درس فیزیک با تقویت روحیه همکاری در آنها – فایل بصورت ورد و قابل ویرایش در متن – تعداد صفحات بیست و هفت صفحه – قیمت فقط دو [...]

مشاهده و خرید
335 – تقویت مهارت های زندگی با ایجاد  فرهنگ آبرو داری در بین دانش آموزان 2000 تومان

335 – تقویت مهارت های زندگی با ایجاد فرهنگ آبرو داری در بین دانش آموزان

معرفی گزارش تخصصی گزارش تخصصی آموزگار ابتدایی : تقویت مهارت های زندگی با ایجاد  فرهنگ آبرو داری در بین دانش آموزان – فایل بصورت ورد و قابل ویرایش در متن – تعداد صفحات بیست و یک صفحه – قیمت فقط دو [...]

مشاهده و خرید
325 – پرورش شیوه های تفکر و زیبایی اندیشه  در دانش آموزان با راهکارهای خلاقانه 2000 تومان

325 – پرورش شیوه های تفکر و زیبایی اندیشه در دانش آموزان با راهکارهای خلاقانه

معرفی گزارش تخصصی گزارش تخصصی آموزگار ابتدایی : پرورش شیوه های تفکر و زیبایی اندیشه  در دانش آموزان با راهکارهای خلاقانه – فایل بصورت ورد و قابل ویرایش در متن – تعداد صفحات بیست و هشت صفحه – قیمت [...]

مشاهده و خرید
318 – زنده  و فعال نگه داشتن زنگ هنر در مدرسه ابتدایی در بین همکاران و دانش آموزان با راهکارهای مناسب 2000 تومان

318 – زنده و فعال نگه داشتن زنگ هنر در مدرسه ابتدایی در بین همکاران و دانش آموزان با راهکارهای مناسب

معرفی گزارش تخصصی گزارش تخصصی آدرس هنر : زنده  و فعال نگه داشتن زنگ هنر در مدرسه ابتدایی در بین همکاران و دانش آموزان با راهکارهای مناسب – فایل بصورت ورد و قابل ویرایش در متن – تعداد صفحات بیست و [...]

مشاهده و خرید
316 – بالا بردن سطح علمی دانش آموزان  به کمک ارائه برنامه درسی قوی و همکاری اولیاء 2000 تومان

316 – بالا بردن سطح علمی دانش آموزان به کمک ارائه برنامه درسی قوی و همکاری اولیاء

معرفی گزارش تخصصی گزارش تخصصی آموزگار ابتدایی : بالا بردن سطح علمی دانش آموزان  به کمک ارائه برنامه درسی قوی و همکاری اولیاء – فایل بصورت ورد و قابل ویرایش در متن – تعداد صفحات بیست و هشت صفحه – [...]

مشاهده و خرید
309 – کمک  به موفقیت تحصیلی دانش آموزان با روشهای نوین نمایشی 2000 تومان

309 – کمک به موفقیت تحصیلی دانش آموزان با روشهای نوین نمایشی

309 معرفی گزارش تخصصی گزارش تخصصی آموزگار ابتدایی : کمک  به موفقیت تحصیلی دانش آموزان با روشهای نوین نمایشی – فایل بصورت ورد و قابل ویرایش در متن – تعداد صفحات بیست و پنج صفحه – قیمت فقط دو هزار [...]

مشاهده و خرید
300 – عادت دادن دانش آموزان به صحیح نشستن با استفاده از روشهای مناسب و برخی حرکات ورزشی و اصلاحی 2000 تومان

300 – عادت دادن دانش آموزان به صحیح نشستن با استفاده از روشهای مناسب و برخی حرکات ورزشی و اصلاحی

معرفی گزارش تخصصی گزارش تخصصی آموزگار ابتدایی : عادت دادن دانش آموزان به صحیح نشستن با استفاده از روشهای مناسب و برخی حرکات ورزشی و اصلاحی – فایل بصورت ورد و قابل ویرایش در متن – تعداد صفحات سی و [...]

مشاهده و خرید
293 – اصلاح رفتارهای ناشایست و نادرست  یکی از دانش آموزان با روش های مناسب 2000 تومان

293 – اصلاح رفتارهای ناشایست و نادرست یکی از دانش آموزان با روش های مناسب

معرفی گزارش تخصصی گزارش تخصصی آموزگار و دبیر : اصلاح رفتارهای ناشایست و نادرست  یکی از دانش آموزان با روش های مناسب – فایل بصورت ورد و قابل ویرایش در متن – تعداد صفحات سی و هفت صفحه – قیمت فقط دو [...]

مشاهده و خرید
278 – حل مشکل گوشه گیری یکی از دانش اموزان با راهکارهای خلاقانه 2000 تومان

278 – حل مشکل گوشه گیری یکی از دانش اموزان با راهکارهای خلاقانه

معرفی گزارش تخصصی گزارش تخصصی آموزگار و دبیر : حل مشکل گوشه گیری یکی از دانش اموزان با راهکارهای خلاقانه – فایل بصورت ورد و قابل ویرایش در متن – تعداد صفحات بیست و نه صفحه – قیمت فقط دو هزار [...]

مشاهده و خرید