312 – علاقمند کردن دانش اموزان پایه دوم بوسیله درس هنر به سایر دروس مثل ریاضی 2000 تومان

312 – علاقمند کردن دانش اموزان پایه دوم بوسیله درس هنر به سایر دروس مثل ریاضی

معرفی گزارش تخصصی گزارش تخصصی اموزگار دوم ابتدایی : علاقمند کردن دانش اموزان پایه دوم بوسیله درس هنر به سایر دروس مثل ریاضی – فایل بصورت ورد و قابل ویرایش در متن – تعداد صفحات بیست و سه صفحه – [...]

مشاهده و خرید
311 – علاقمند کردن  دانش آموزان پایه دوم ابتدایی به درس ریاضی وانجام فعالیت های عملکردی 2000 تومان

311 – علاقمند کردن دانش آموزان پایه دوم ابتدایی به درس ریاضی وانجام فعالیت های عملکردی

معرفی گزارش تخصصی گزارش تخصصی آموزگار دوم ابتدایی : علاقمند کردن  دانش آموزان پایه دوم ابتدایی به درس ریاضی وانجام فعالیت های عملکردی – فایل بصورت ورد و قابل ویرایش در متن – تعداد صفحات سی و یک [...]

مشاهده و خرید
295 – حل مشکل کم رویی بهاره  دانش آموز پایه دوم ابتدایی با راهکارهای خلاقانه 2000 تومان

295 – حل مشکل کم رویی بهاره دانش آموز پایه دوم ابتدایی با راهکارهای خلاقانه

معرفی گزارش تخصصی گزارش تخصصی آموزگار دوم ابتدایی : حل مشکل کم رویی بهاره  دانش آموز پایه دوم ابتدایی با راهکارهای خلاقانه – فایل بصورت ورد و قابل ویرایش در متن – تعداد صفحات بیست و نه صفحه – [...]

مشاهده و خرید
290 – علاقمند کردن دانش اموزان پایه دوم ابتدایی به درس ریاضی 2000 تومان

290 – علاقمند کردن دانش اموزان پایه دوم ابتدایی به درس ریاضی

معرفی گزارش تخصصی گزارش تخصصی آموزگار دوم ابتدایی : علاقمند کردن دانش اموزان پایه دوم ابتدایی به درس ریاضی – فایل بصورت ورد و قابل ویرایش در متن – تعداد صفحات بیست و دو صفحه – قیمت فقط دو هزار [...]

مشاهده و خرید
215 – کاهش میزان بی نظمی دانش آموزان کلاس دوم موثر با راهکارهای خلاقانه 2000 تومان

215 – کاهش میزان بی نظمی دانش آموزان کلاس دوم موثر با راهکارهای خلاقانه

معرفی گزارش تخصصی گزارش تخصصی آموزگار دوم ابتدایی  : کاهش میزان بی نظمی دانش آموزان کلاس دوم موثر با راهکارهای خلاقانه – فایل بصورت ورد و قابل ویرایش در متن – تعداد صفحات بیست و سه صفحه – قیمت [...]

مشاهده و خرید