212 – افزایش یادگیری دانش آموزان در درس اقتصاد با استفاده ازپرسش شفاهی 2000 تومان

212 – افزایش یادگیری دانش آموزان در درس اقتصاد با استفاده ازپرسش شفاهی

معرفی گزارش تخصصی گزارش تخصصی دبیر اقتصاد  : افزایش یادگیری دانش آموزان در درس اقتصاد با استفاده ازپرسش شفاهی – فایل بصورت ورد و قابل ویرایش در متن – تعداد صفحات بیست و شش صفحه – قیمت فقط دو هزار [...]

مشاهده و خرید
3 – نقد و بررسی ساختار کتاب فارسی 2000 تومان

3 – نقد و بررسی ساختار کتاب فارسی

معرفی گزارش تخصصی گزارش تخصصی دبیر ادبیات فارسی : نقد و بررسی ساختار کتاب فارسی – فایل بصورت ورد و قابل ویرایش در متن – تعداد صفحات بیست و پنج صفحه – قیمت فقط دو هزار تومان ابتدا در زیر چکیده و [...]

مشاهده و خرید