331 – تقویت اعتماد به نفس دانش آموز کلاس پنجم  با راهکارهای مناسب 2000 تومان

331 – تقویت اعتماد به نفس دانش آموز کلاس پنجم با راهکارهای مناسب

معرفی گزارش تخصصی گزارش تخصصی دانش آموزان پنجم ابتدایی : تقویت اعتماد به نفس دانش آموز کلاس پنجم  با راهکارهای مناسب – فایل بصورت ورد و قابل ویرایش در متن – تعداد صفحات بیست صفحه – قیمت فقط دو [...]

مشاهده و خرید
286 – بررسی میزان موفقیت دانش آموز دیرآموز پایه اول درطرح تلفیقی 2000 تومان

286 – بررسی میزان موفقیت دانش آموز دیرآموز پایه اول درطرح تلفیقی

معرفی گزارش تخصصی گزارش تخصصی آموزگار اول ابتدایی : بررسی میزان موفقیت دانش آموز دیرآموز پایه اول درطرح تلفیقی – فایل بصورت ورد و قابل ویرایش در متن – تعداد صفحات سی و هفت صفحه – قیمت فقط دو هزار [...]

مشاهده و خرید
255 – رشد و شکوفایی خلاقیت در جمله سازی وانشای دانش آموزان با روش قصه گویی ونمایش 2000 تومان

255 – رشد و شکوفایی خلاقیت در جمله سازی وانشای دانش آموزان با روش قصه گویی ونمایش

معرفی گزارش تخصصی گزارش تخصصی  آموزگار پنجم ابتدایی : رشد و شکوفایی خلاقیت در جمله سازی وانشای دانش آموزان با روش قصه گویی ونمایش – فایل بصورت ورد و قابل ویرایش در متن – تعداد صفحات بیست و هفت [...]

مشاهده و خرید
211 – نهادینه سازی نظم پذیری دانش آموزان پایه پنجم  با راهکارهای مناسب 2000 تومان

211 – نهادینه سازی نظم پذیری دانش آموزان پایه پنجم با راهکارهای مناسب

معرفی گزارش تخصصی گزارش تخصصی آوزگار پنجم: نهادینه سازی نظم پذیری دانش آموزان پایه پنجم  با راهکارهای مناسب – فایل بصورت ورد و قابل ویرایش در متن – تعداد صفحات بیست و سه صفحه – قیمت فقط دو هزار [...]

مشاهده و خرید
171 – برطرف کردن  ضعف  املا در دانش آموزان پایه پنجم با روش های مناسب 2000 تومان

171 – برطرف کردن ضعف املا در دانش آموزان پایه پنجم با روش های مناسب

معرفی گزارش تخصصی گزارش تخصصی آموزگار پنجم ابتدایی  : برطرف کردن  ضعف  املا در دانش آموزان پایه پنجم با روش های مناسب – فایل بصورت ورد و قابل ویرایش در متن – تعداد صفحات بیست و پنج صفحه – قیمت [...]

مشاهده و خرید
94 – علاقمند کردن یکی از دانش آموزان به ماندن در کلاس و درس خواندن با راه حل های خلاقانه 2000 تومان

94 – علاقمند کردن یکی از دانش آموزان به ماندن در کلاس و درس خواندن با راه حل های خلاقانه

معرفی گزارش تخصصی گزارش تخصصی آموزگاران ابتدایی : علاقمند کردن یکی از دانش آموزان به ماندن در کلاس و درس خواندن با راه حل های خلاقانه – فایل بصورت ورد و قابل ویرایش در متن – تعداد صفحات بیست و یک [...]

مشاهده و خرید
92 – چگونگی علاقمند کردن یکی از دانش آموزان به درس املاء بوسیله تشویق 2000 تومان

92 – چگونگی علاقمند کردن یکی از دانش آموزان به درس املاء بوسیله تشویق

معرفی گزارش تخصصی گزارش تخصصی درس املا : چگونگی علاقمند کردن یکی از دانش آموزان به درس املاء بوسیله تشویق – فایل بصورت ورد و قابل ویرایش در متن – تعداد صفحات بیست و سه صفحه – قیمت فقط دو هزار [...]

مشاهده و خرید
69 – حل مشکل روخوانی در یکی از دانش آموزان با روش های مناسب 2000 تومان

69 – حل مشکل روخوانی در یکی از دانش آموزان با روش های مناسب

معرفی گزارش تخصصی گزارش تخصصی آموزگاران ابتدایی : حل مشکل روخوانی در یکی از دانش آموزان با روش های مناسب – فایل بصورت ورد و قابل ویرایش در متن – تعداد صفحات شانزده صفحه – قیمت فقط دو هزار تومان [...]

مشاهده و خرید
46 – روش های علاقمند کردن دانش آموزان به درس تاریخ (تعلیمات اجتماعی ) پایه پنجم 2000 تومان

46 – روش های علاقمند کردن دانش آموزان به درس تاریخ (تعلیمات اجتماعی ) پایه پنجم

معرفی گزارش تخصصی گزارش تخصصی آموزگار پنجم ابتدایی : روش های علاقمند کردن دانش آموزان به درس تاریخ (تعلیمات اجتماعی ) پایه پنجم – فایل بصورت ورد و قابل ویرایش در متن – تعداد صفحات پیست و یک صفحه [...]

مشاهده و خرید
30 – پرورش خلاقیت دانش آموزان پنجم ابتدایی با راهکارهای مناسب 2000 تومان

30 – پرورش خلاقیت دانش آموزان پنجم ابتدایی با راهکارهای مناسب

معرفی گزارش تخصصی گزارش تخصصی آموزگار پنجم : پرورش خلاقیت دانش آموزان پنجم ابتدایی با راهکارهای مناسب – فایل بصورت ورد و قابل ویرایش در متن – تعداد صفحات پبیست و پنج صفحه – قیمت فقط دو هزار تومان [...]

مشاهده و خرید