پاسخ فعالیت های درس 2 آمادگی دفاعی نهم درس تهاجم و امنیت

پاسخ فعالیت های درس ۲ – دو آمادگی دفاعی کلاس نهم پاسخ فعالیت های درس 2 آمادگی دفاعی نهم نام درس: تهاجم و امنیت بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران امام خمینی در زمان دفاع مقدس فرمودند: >>امروز ما در حال دفاع هستیم و دفاع از کشور یکی از عبادات بزرگ است در بخش تهدید ماجرا از […]