برای افزایش اصطکاک در روزهای برفی و سر نخوردن اتومبیل ها چه اقداماتی صورت می گیرد؟در این باره اطلاعات جمع آوری و نتیجه را به کلاس ارائه کنید؟

پاسخ : ۱)در مسیرهای برفی مخلوطی از شن، ماسه و نمک می ریزند. ۲)از زنجیر چرخ استفاده می کنند. ۳)از لاستیک های آج دار استفاده می کنند.  

نیروی مقاومت هوا بر چه نوع خودروهایی اثر کمتری دارد؟

نیروی مقاومت هوا بر چه نوع خودروهایی اثر کمتری دارد؟ پاسخ :  1  خودروهایی که زاویه ی شیشه ی جلوی آن ها بیش تر باشد. 2 وقتی که بدنه ی خودرو صاف و یکنواخت باشد. 3 انتهای خودرو دراز و کشیده باشد( ماشین مسابقه)همچنین بر اجسام آئرودینامیک و اجسامی که در جریان عبور از مولکولهای هوا عرض کمتری دارند […]