طرح درس مجازی منطق دهم درس سوم 5000 تومان

طرح درس مجازی منطق دهم درس سوم

معرفی  : طرح درس مجازی منطق دهم درس سوم این طرح درس به صورت تخصصی و دقیق توسط گروه تدوین طرح درس معلم سایت بر اساس استانداردهای آموزش و پرورش تهیه شده است : نام کتاب درسی: منطق پایه تحصیلی: دهم  [...]

مشاهده و خرید
طرح درس قرآن سوم درس ﻳﺎدآوری ﺗﺮﮐﻴﺐ ﺣﺮوف و ﺣﺮﮐﺎت 2000 تومان

طرح درس قرآن سوم درس ﻳﺎدآوری ﺗﺮﮐﻴﺐ ﺣﺮوف و ﺣﺮﮐﺎت

معرفی  :  طرح درس روزانه قرآن سوم ابتدایی درس روز اول ﻳﺎدآوری ﺗﺮﮐﻴﺐ ﺣﺮوف و ﺣﺮﮐﺎت این طرح درس به صورت تخصصی و دقیق توسط گروه تدوین طرح درس معلم سایت بر اساس استانداردهای آموزش و پرورش تهیه شده است [...]

مشاهده و خرید