153 – ارتقاء سلامت و بهداشت روانی در دانش آموزان با روش های مناسب

153 – ارتقاء سلامت و بهداشت روانی در دانش آموزان با روش های مناسب

دسته بندی:

قیمت: 2000 تومان

تعداد نمایش: 638 نمایش

ارسال توسط:

تاریخ ارسال: 2 نوامبر 2019

به روز رسانی در: 2 نوامبر 2019

خرید این محصول:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

معرفی گزارش تخصصی

گزارش تخصصی مدیر ، معاون ، مشاور :

ارتقاء سلامت و بهداشت روانی در دانش آموزان با روش های مناسب

– فایل بصورت ورد و قابل ویرایش در متن – تعداد صفحات بیست و سه صفحه – قیمت فقط دو هزار تومان

ابتدا در زیر چکیده و فهرست مطالب و فایل کامل پی دی اف این گزارش تخصصی را برای مشاهده قرار داده ایم ابتدا مشاهده نمائید و در صورت رضایت فایل ورد و قابل ویرایش این گزارش تخصصی را  با قیمت دو هزار تومان خرید نمائید :

فهرست مطالب

چکیده : 3

واژه های کلیدی : 3

مقدمه : 4

– پاسخ به نیازهای روانی کودک. 4

اهداف پژوهش : 6

هدف اصلی : 6

اهداف جزئی : 6

مقایسه با وضع مطلوب : 7

جمع آوری اطلاعات.. 7

تجزیه و تحلیل وتفسیر داده ها: 8

انتخاب راه حل جدید: 9

1-اقدامات مؤثرجهت ارضای نیازهای عاطفی وروانی دانش آموزان: 9

2- اقدامات آموزشی مؤثردرافزایش سطح آگاهی خانواده هاازمسائل تربیتی وپیگیری مشکلات آنان: 10

3-اقدامات جنبی وفعالیتهای مکمل وشادی آور: 10

4-استفاده از فعالیتهای خلاقانه وهنری متنوع ازقبیل نقاشی، کلاژ (وصله گری) ،کاردستی وسفالگری. 11

چگونگی اجرای راه حل های جدید ونظارت بر آنها : 11

ارزیابی بعد از اجرا 15

نقاط قوت اجرای طرح.. 15

نقاط ضعف : 17

تجدیدنظرونتایج : 17

پیشنهادها : 18

پیوست ها. 20

جدول شماره ی1« جدول مربوط به وضعیت خانوادگی دانش آموزان». 20

جدول شماره ی2« جدول مربوط به وضعیت تحصیلی دانش آموزان». 20

جدول شماره ی3« جدول مربوط به مشاغل پدران». 21

منابع ومآخذ: 23

چکیده :

اینجانب در سال تحصیلی …………………….. به عنوان ………مدرسه …………… مشغول به خدمت بودم مسئله ی موردنظر بنده ،درخطربودن بهداشت وسلامت روانی دانش آموزان به دلیل فشارهـای روانی ناشی ازشرایط نامطلوب اقتـصادی،فرهنـگی وخانوادگی دانش آمــوزان مدرسه بود . دانش آموزان مدرسه هریک مشکلات خاص خودرادارابوده به گونه ای که نیازهای عاطفی وروانی آنان درمحیط خانواده ،درحد مطلوب ارضاءنشده وبهداشت روانی آنان را درمعرض آسیب قرارداده است .

باتوجه به این که تعارضات ،اختلالات ونابسامانیهای روانی درسنین کودکی زمینه سازپیدایش مشکلات اجتماعی وبیماریهای مختلف جسمی وروحی درآینده خواهدبودوبادرنظرگرفتن این مطلب که توجه به سلامت روانی کودکان یکی از اهداف وویژگیهای آموزش وپرورش است؛ بنابراین برای  داشتن افرادی سالم وکارآمد وجامعه ای توسعه یافته وموفق ،به ویژه درجوامع امروزی ،توجه به سلامت روانی افراد،حائزاهمیت فراوان است.

بادرنظرگرفتن شرایط خاص دانش آموزان وباتوجه به اطلاعات جمع آوری شده درباره ی  مسئله ی موردنظرکه ازطریق مصاحبه باهمکاران واولیاءدانش آموزان ،مشاهده ی رفتاردانش آموزان اسنادومدارک وهمچنین مطالعه ی کتب ،مجلات ومقالات آموزشی وپژوهشی ومراجعه به اینترنت گردآوری وتهیه شده بود،راه  حل های متفاوتی انتخاب واجراگردید. باتوجه به اطلاعات جمع آوری شده وبادرنظرگرفتن جنسیت وعلایق دانش آموزان، ازفعالیتهای خلاقانه وهنری وبرخی از اقدامات مکمل جهت حل مسئله ی موردنظراستفاده گردیدواقداماتی نیزجهت افزایش آگاهی والدین دراین زمینه انجام گرفت.

مدارک وشواهدموجود،دلالت براثرات مثبت وسازنده ی این روشها داشت. لذا ازاین روشها تاپایان سال تحصیلی ، به طورمستمروفعال استفاده گردیدوتصمیم گرفته شد که تجارب موفق این پژوهش دراختیارسایرین نیزقرارداده شود.همچنین مقررشد درسالهای آتی نیزاین روشهاوفعالیتهای هنری دیگر،باتوجه به فواید بی شمارآنهاازجمله تاثیردرسلامت روانی دانش آموزان، ازابتدای سال تحصیلی مورداستفاده ی من وسایرهمکارانم درمدرسه قراربگیرد.

واژه های کلیدی :

نیازهای عاطفی وروانی ،شرایط نامطلوب خانوادگی ،بهداشت روانی ،فعالیتهای خلاقانه وهنری، اقدامات جانبی ومکمل  نشاط آور      

برای اطمینان شما عزیزان :

فایل پی دی اف این گزارش تخصصی برای مشاهده در زیر آمده است . ابتدا فایل پی دی اف را مشاهده نمائید و در صورت رضایت فایل ورد این گزارش تخصصی را با قیمت مناسب دو هزار تومان از لینک خرید در یافت نمائید . ابتدا فایل پی دی اف را با کلیک بر روی لینک زیر ببینید :

در صورت مشاهده و رضایت ، فایل ورد این گزارش تخصصی را را با قیمت مناسب فقط دو هزار تومان از دکمه پرداخت زیر دریافت نمائید.

پاسخ دهید