طرح درس ملی روزانه کار و فناوری هفتم درس پودمان کار با چوب ( نمونه دوم ) 2000 تومان

طرح درس ملی روزانه کار و فناوری هفتم درس پودمان کار با چوب ( نمونه دوم )

معرفی طرح درس : طرح درس ملی روزانه کار و فناوری هفتم درس پودمان کار با چوب ( نمونه دوم )  نام کتاب درسی: کار و فناوری    پایه تحصیلی:هفتم موضوع درس:کار با چوب ( نمونه دوم ) اهداف :   صنایع چوبی ، [...]

مشاهده و خرید
طرح درس ملی روزانه کار و فناوری هفتم درس پودمان کسب و کار (نمونه سوم ) 2000 تومان

طرح درس ملی روزانه کار و فناوری هفتم درس پودمان کسب و کار (نمونه سوم )

معرفی طرح درس :   طرح درس ملی روزانه کار و فناوری هفتم درس پودمان کسب و کار (نمونه سوم )  نام کتاب درسی: کار و فناوری    پایه تحصیلی:هفتم موضوع درس: کسب و کار (نمونه سوم )  اهداف : کسب و کار ، [...]

مشاهده و خرید
طرح درس ملی روزانه کار و فناوری هفتم درس جستجو و جمع آوری اطلاعات (نمونه سوم ) 2000 تومان

طرح درس ملی روزانه کار و فناوری هفتم درس جستجو و جمع آوری اطلاعات (نمونه سوم )

معرفی طرح درس :  طرح درس ملی روزانه کار و فناوری هفتم درس جستجو و جمع آوری اطلاعات (نمونه سوم )  نام کتاب درسی: کار و فناوری    پایه تحصیلی:هفتم موضوع درس: جستجو و جمع آوری اطلاعات  اهداف : [...]

مشاهده و خرید
طرح درس ملی روزانه کار و فناوری هفتم درس پودمان کسب و کار ( نمونه دوم ) 2000 تومان

طرح درس ملی روزانه کار و فناوری هفتم درس پودمان کسب و کار ( نمونه دوم )

معرفی طرح درس :   طرح درس ملی روزانه کار و فناوری هفتم درس پودمان کسب و کار ( نمونه دوم )  نام کتاب درسی: کار و فناوری    پایه تحصیلی:هفتم موضوع درس: کسب و کار (نمونه دوم )  اهداف : 1-      با [...]

مشاهده و خرید
756 – طرح درس ملی روزانه کار و فناوری هفتم درس پودمان 9 پرورش و نگهداری گیاهان 2000 تومان

756 – طرح درس ملی روزانه کار و فناوری هفتم درس پودمان 9 پرورش و نگهداری گیاهان

معرفی طرح درس : طرح درس ملی روزانه کار و فناوری هفتم درس پودمان 9 پرورش و نگهداری گیاهان  نام کتاب درسی: کار و فناوری    پایه تحصیلی:هفتم      موضوع درس: پودمان 9 پرورش و نگهداری گیاهان  اهداف : [...]

مشاهده و خرید
755 – طرح درس ملی روزانه کار و فناوری هفتم درس پودمان 3 جستجو و جمع آوری اطلاعات 2000 تومان

755 – طرح درس ملی روزانه کار و فناوری هفتم درس پودمان 3 جستجو و جمع آوری اطلاعات

معرفی طرح درس : طرح درس ملی روزانه کار و فناوری هفتم درس پودمان 3 جستجو و جمع آوری اطلاعات   نام کتاب درسی: کار و فناوری     پایه تحصیلی:هفتم      موضوع درس: جستجو و جمع آوری اطلاعات  اهداف : هدف [...]

مشاهده و خرید
754 – طرح درس ملی روزانه کار و فناوری هفتم درس پودمان جستجو و جمع آوری اطلاعات 2000 تومان

754 – طرح درس ملی روزانه کار و فناوری هفتم درس پودمان جستجو و جمع آوری اطلاعات

معرفی طرح درس : طرح درس ملی روزانه کار و فناوری هفتم درس پودمان جستجو و جمع آوری اطلاعات  نام کتاب درسی: کار و فناوری    پایه تحصیلی:هفتم موضوع درس: جستجو و جمع آوری اطلاعات  اهداف :   اهداف [...]

مشاهده و خرید
753 – طرح درس ملی روزانه کار و فناوری هفتم درس پودمان پرورش و نگهداری گیاهان 2000 تومان

753 – طرح درس ملی روزانه کار و فناوری هفتم درس پودمان پرورش و نگهداری گیاهان

معرفی طرح درس : طرح درس ملی روزانه کار و فناوری هفتم درس پودمان پرورش و نگهداری گیاهان  نام کتاب درسی: کار و فناوری     پایه تحصیلی:هفتم         موضوع درس: پرورش و نگهداری گیاهان  اهداف :   [...]

مشاهده و خرید