425 – طرح درس ریاضی اول ابتدایی درس آشنایی با آداب گردش و مفهوم جمع صفحه 29 و 30 2000 تومان

425 – طرح درس ریاضی اول ابتدایی درس آشنایی با آداب گردش و مفهوم جمع صفحه 29 و 30

معرفی طرح درس : طرح درس ریاضی اول ابتدایی درس آشنایی با آداب گردش و مفهوم جمع صفحه 29 و 30  نام کتاب درسی: ریاضی   مقطع تحصیلی: اول  ابتدایی   موضوع درس:  آشنایی با آداب گردش و مفهوم جمع   [...]

مشاهده و خرید
422 – طرح درس ریاضی اول ابتدایی درس آشنایی با جمع کردن با انگشتان صفحه 110 2000 تومان

422 – طرح درس ریاضی اول ابتدایی درس آشنایی با جمع کردن با انگشتان صفحه 110

معرفی طرح درس :  طرح درس ریاضی اول ابتدایی درس آشنایی با جمع کردن با انگشتان صفحه 110  نام کتاب درسی: ریاضی   مقطع تحصیلی: اول  ابتدایی   موضوع درس: آشنایی با جمع کردن با انگشتان    اهداف : [...]

مشاهده و خرید