685 – طرح درس روزانه علوم پایه اول ابتدایی درس از خانه تا مدرسه صفحه 80 تا 82 2000 تومان

685 – طرح درس روزانه علوم پایه اول ابتدایی درس از خانه تا مدرسه صفحه 80 تا 82

معرفی طرح درس : طرح درس روزانه علوم پایه اول ابتدایی درس از خانه تا مدرسه صفحه 80 تا 82  نام کتاب درسی: علوم   مقطع تحصیلی:اول      موضوع درس: از خانه تا مدرسه صفحه 80 تا 82  اهداف : آشنایی دانش [...]

مشاهده و خرید
684 – طرح درس روزانه علوم پایه اول ابتدایی درس دنیای سرد و گرم آشنایی با موارد استفاده ی گرما 2000 تومان

684 – طرح درس روزانه علوم پایه اول ابتدایی درس دنیای سرد و گرم آشنایی با موارد استفاده ی گرما

معرفی طرح درس : طرح درس روزانه علوم پایه اول ابتدایی درس دنیای سرد و گرم آشنایی با موارد استفاده ی گرما  نام کتاب درسی: علوم   مقطع تحصیلی:اول      موضوع درس: دنیای سرد و گرم آشنایی با موارد [...]

مشاهده و خرید
683 – طرح درس روزانه علوم پایه اول ابتدایی درس آشنایی دانش آموزان با مواد و وسایل گرم کننده 2000 تومان

683 – طرح درس روزانه علوم پایه اول ابتدایی درس آشنایی دانش آموزان با مواد و وسایل گرم کننده

معرفی طرح درس : طرح درس روزانه علوم پایه اول ابتدایی درس آشنایی دانش آموزان با مواد و وسایل گرم کننده  نام کتاب درسی: علوم   مقطع تحصیلی:اول       موضوع درس: آشنایی دانش آموزان با مواد و وسایل [...]

مشاهده و خرید
682 – طرح درس روزانه علوم پایه اول ابتدایی درس دنیای سرد و گرم(کدام رنگ مناسب است؟) 2000 تومان

682 – طرح درس روزانه علوم پایه اول ابتدایی درس دنیای سرد و گرم(کدام رنگ مناسب است؟)

معرفی طرح درس :  طرح درس روزانه علوم پایه اول ابتدایی درس دنیای سرد و گرم(کدام رنگ مناسب است؟)  نام کتاب درسی: علوم   مقطع تحصیلی:اول       موضوع درس: دنیای سرد و گرم(کدام رنگ مناسب است؟)  اهداف [...]

مشاهده و خرید
681 – طرح درس روزانه علوم پایه اول ابتدایی درس زمین خانه ی خاکی ما صفحه 62 و 63 2000 تومان

681 – طرح درس روزانه علوم پایه اول ابتدایی درس زمین خانه ی خاکی ما صفحه 62 و 63

معرفی طرح درس : طرح درس روزانه علوم پایه اول ابتدایی درس زمین خانه ی خاکی ما صفحه 62 و 63  نام کتاب درسی: علوم    مقطع تحصیلی:اول      موضوع درس: زمین خانه ی خاکی ما صفحه 62 و 63  اهداف : آشنایی [...]

مشاهده و خرید
679 – طرح درس روزانه علوم پایه اول ابتدایی درس چه میخواهم بسازم؟ 2000 تومان

679 – طرح درس روزانه علوم پایه اول ابتدایی درس چه میخواهم بسازم؟

معرفی طرح درس : طرح درس روزانه علوم پایه اول ابتدایی درس چه میخواهم بسازم؟  نام کتاب درسی: علوم    مقطع تحصیلی:اول      موضوع درس: چه میخواهم بسازم؟  اهداف : آشنایی دانشآموزان با اهمیت به کارگیری [...]

مشاهده و خرید
677 – طرح درس روزانه علوم پایه اول ابتدایی درس زمین خانه سنگی ما صفحه 52 2000 تومان

677 – طرح درس روزانه علوم پایه اول ابتدایی درس زمین خانه سنگی ما صفحه 52

معرفی طرح درس : طرح درس روزانه علوم پایه اول ابتدایی درس زمین خانه سنگی ما صفحه 52  نام کتاب درسی: علوم    مقطع تحصیلی:اول       موضوع درس: زمین خانه سنگی ما صفحه 52  اهداف : هدف کلی: آشنایی دانش [...]

مشاهده و خرید
676 – طرح درس روزانه علوم پایه اول ابتدایی درس زمین خانه سنگی ما صفحه 50 و 51 2000 تومان

676 – طرح درس روزانه علوم پایه اول ابتدایی درس زمین خانه سنگی ما صفحه 50 و 51

معرفی طرح درس :  طرح درس روزانه علوم پایه اول ابتدایی درس زمین خانه سنگی ما صفحه 50 و 51  نام کتاب درسی: علوم   مقطع تحصیلی:اول      موضوع درس: زمین خانه سنگی ما صفحه 50 و 51  اهداف : آشنایی با [...]

مشاهده و خرید