203 – افزایش علاقه دانش آموزان پایه سوم به درس قرآن با روش های خلاقانه 2000 تومان

203 – افزایش علاقه دانش آموزان پایه سوم به درس قرآن با روش های خلاقانه

معرفی گزارش تخصصی گزارش تخصصی آموزگار سوم  : عادت دادن دانش آموزان به صحیح نشستن در کلاس با استفاده از حرکات ورزشی و اصلاحی – فایل بصورت ورد و قابل ویرایش در متن – تعداد صفحات سی صفحه – قیمت فقط [...]

مشاهده و خرید
136 – راه حل های بهبود مشکلات اخلاقی و  رفتاری یکی از دانش اموزان 2000 تومان

136 – راه حل های بهبود مشکلات اخلاقی و رفتاری یکی از دانش اموزان

معرفی گزارش تخصصی گزارش تخصصی  آموزگار و دبیر : راه حل های بهبود مشکلات اخلاقی و  رفتاری یکی از دانش اموزان – فایل بصورت ورد و قابل ویرایش در متن – تعداد صفحات چهارده صفحه – قیمت فقط دو هزار [...]

مشاهده و خرید
135 –  حل مشکل رفتارهای نامطلوب و نابهنجار یکی از دانش آموزان با روش های مناسب 2000 تومان

135 – حل مشکل رفتارهای نامطلوب و نابهنجار یکی از دانش آموزان با روش های مناسب

معرفی گزارش تخصصی گزارش تخصصی آموزگار و دبیر :  حل مشکل رفتارهای نامطلوب و نابهنجار یکی از دانش آموزان با روش های مناسب – فایل بصورت ورد و قابل ویرایش در متن – تعداد صفحات بیست و دو صفحه – قیمت [...]

مشاهده و خرید
132 – بهبود رفتارهای نامطلوب دانش آموزان با روش های نوین تدریس 2000 تومان

132 – بهبود رفتارهای نامطلوب دانش آموزان با روش های نوین تدریس

معرفی گزارش تخصصی گزارش تخصصی آموزگار ، دبیر : بهبود رفتارهای نامطلوب دانش آموزان با روش های نوین تدریس – فایل بصورت ورد و قابل ویرایش در متن – تعداد صفحات بیست و شش صفحه – قیمت فقط دو هزار تومان [...]

مشاهده و خرید
124 – حل مشکل تمرکز حواس یکی از دانش آموزان با راه حل های مناسب 2000 تومان

124 – حل مشکل تمرکز حواس یکی از دانش آموزان با راه حل های مناسب

معرفی گزارش تخصصی گزارش تخصصی آموزگاران و دبیران  : حل مشکل تمرکز حواس یکی از دانش آموزان با راه حل های مناسب – فایل بصورت ورد و قابل ویرایش در متن – تعداد صفحات نوزده صفحه – قیمت فقط دو هزار [...]

مشاهده و خرید
122 – بررسی نقش فراموش شده  آزمایشگاه فیزیک در آموزش فیزیک 2000 تومان

122 – بررسی نقش فراموش شده آزمایشگاه فیزیک در آموزش فیزیک

معرفی گزارش تخصصی گزارش تخصصی دبیر فیزیک : بررسی نقش فراموش شده  آزمایشگاه فیزیک در آموزش فیزیک – فایل بصورت ورد و قابل ویرایش در متن – تعداد صفحات هفده صفحه – قیمت فقط دو هزار تومان ابتدا در زیر [...]

مشاهده و خرید
117 – نهادینه کردن فرهنگ مطالعه صحیح و موثر در دانش آموزان 2000 تومان

117 – نهادینه کردن فرهنگ مطالعه صحیح و موثر در دانش آموزان

معرفی گزارش تخصصی گزارش تخصصی   : نهادینه کردن فرهنگ مطالعه صحیح و موثر در دانش آموزان – فایل بصورت ورد و قابل ویرایش در متن – تعداد صفحات هجده صفحه – قیمت فقط دو هزار تومان ابتدا در زیر چکیده و [...]

مشاهده و خرید
116 – استفاده از طرح همیار معلم برای افزایش سطح علمی دانش آموزان 2000 تومان

116 – استفاده از طرح همیار معلم برای افزایش سطح علمی دانش آموزان

معرفی گزارش تخصصی گزارش تخصصی  : استفاده از طرح همیار معلم برای افزایش سطح علمی دانش آموزان – فایل بصورت ورد و قابل ویرایش در متن – تعداد صفحات بیست و پنج صفحه – قیمت فقط دو هزار تومان ابتدا در [...]

مشاهده و خرید
115 – راه های افزایش اعتماد به نفس و نوباوری در دانش آموزان و نقش آن در پیشرفت تحصیلی 2000 تومان

115 – راه های افزایش اعتماد به نفس و نوباوری در دانش آموزان و نقش آن در پیشرفت تحصیلی

معرفی گزارش تخصصی گزارش تخصصی آموزگاران و دبیران  : راه های افزایش اعتماد به نفس و نوباوری در دانش آموزان و نقش آن در پیشرفت تحصیلی – فایل بصورت ورد و قابل ویرایش در متن – تعداد صفحات بیست و چهار [...]

مشاهده و خرید
110 – حل مشکل لکنت زبان یکی از دانش آموزان با راه حل های مناسب 2000 تومان

110 – حل مشکل لکنت زبان یکی از دانش آموزان با راه حل های مناسب

معرفی گزارش تخصصی گزارش تخصصی حل مشکل لکنت زبان یکی از دانش آموزان با راه حل های مناسب – فایل بصورت ورد و قابل ویرایش در متن – تعداد صفحات بیست و چهار صفحه – قیمت فقط دو هزار تومان ابتدا در زیر [...]

مشاهده و خرید
107 – درمان مشکل ناخن جویدن یکی از دانش اموزان با روش های مناسب 2000 تومان

107 – درمان مشکل ناخن جویدن یکی از دانش اموزان با روش های مناسب

معرفی گزارش تخصصی گزارش تخصصی آموزگاران و دبیران : درمان مشکل ناخن جویدن یکی از دانش اموزان با روش های مناسب – فایل بصورت ورد و قابل ویرایش در متن – تعداد صفحات پانزده صفحه – قیمت فقط دو هزار [...]

مشاهده و خرید