848 – طرح درس روزانه ریاضی پیش دبستانی مفهوم وزن (سبک و سنگین و هم اندازه) 2000 تومان

848 – طرح درس روزانه ریاضی پیش دبستانی مفهوم وزن (سبک و سنگین و هم اندازه)

معرفی طرح درس :   طرح درس روزانه ریاضی پیش دبستانی مفهوم وزن (سبک و سنگین و هم اندازه) نام درس :ریاضی               مقطع : پیش دبستانی               نام واحد یادگیری درس :    مفهوم وزن (سبک و [...]

مشاهده و خرید
847 – طرح درس روزانه ریاضی پیش دبستانی شناخت اندازه بزرگ و کوچک و مساوی 2000 تومان

847 – طرح درس روزانه ریاضی پیش دبستانی شناخت اندازه بزرگ و کوچک و مساوی

معرفی طرح درس :  طرح درس روزانه ریاضی پیش دبستانی شناخت اندازه بزرگ و کوچک و مساوی نام درس :ریاضی               مقطع : پیش دبستانی            نام واحد یادگیری درس : شناخت اندازه بزرگ و کوچک و [...]

مشاهده و خرید
846 – طرح درس روزانه ریاضی پیش دبستانی آموزش مفهوم عدد و تک و جفت 2000 تومان

846 – طرح درس روزانه ریاضی پیش دبستانی آموزش مفهوم عدد و تک و جفت

معرفی طرح درس :  طرح درس روزانه ریاضی پیش دبستانی آموزش مفهوم عدد و تک و جفت نام درس :ریاضی               مقطع : پیش دبستانی           نام واحد یادگیری درس :    آموزش مفهوم عدد و تک و جفت اهداف : [...]

مشاهده و خرید
844 – طرح درس روزانه ریاضی پیش دبستانی مفهوم اضافه کردن، کم کردن و مساوی 2000 تومان

844 – طرح درس روزانه ریاضی پیش دبستانی مفهوم اضافه کردن، کم کردن و مساوی

معرفی طرح درس : طرح درس روزانه ریاضی پیش دبستانی مفهوم اضافه کردن، کم کردن و مساوی نام درس :ریاضی               مقطع : پیش دبستانی             نام واحد یادگیری درس : مفهوم اضافه کردن، کم کردن و [...]

مشاهده و خرید
843 – طرح درس روزانه ریاضی پیش دبستانی آشنایی با زمان و ساعت و تقویم 2000 تومان

843 – طرح درس روزانه ریاضی پیش دبستانی آشنایی با زمان و ساعت و تقویم

معرفی طرح درس : طرح درس روزانه ریاضی پیش دبستانی آشنایی با زمان و ساعت و تقویم نام درس :ریاضی               مقطع : پیش دبستانی              نام واحد یادگیری درس :    آشنایی با زمان و ساعت و تقویم [...]

مشاهده و خرید
841 – طرح درس ریاضی پیش دبستانی آموزش استفاده از عدد به عنوان یک شماره ی خاص 2000 تومان

841 – طرح درس ریاضی پیش دبستانی آموزش استفاده از عدد به عنوان یک شماره ی خاص

معرفی طرح درس :  طرح درس ریاضی پیش دبستانی آموزش استفاده از عدد به عنوان یک شماره ی خاص نام درس :ریاضی               مقطع : پیش دبستانی              نام واحد یادگیری درس :    آموزش استفاده از عدد [...]

مشاهده و خرید
840 – طرح درس آموزش مهارت های زندگی و اجتماعی پیش دبستانی تلاش و کوشش 2000 تومان

840 – طرح درس آموزش مهارت های زندگی و اجتماعی پیش دبستانی تلاش و کوشش

معرفی طرح درس : طرح درس آموزش مهارت های زندگی و مهارت های اجتماعی پیش دبستانی تلاش و کوشش نام درس :آموزش مهارت های زندگی و مهارت های اجتماعی               مقطع : پیش دبستانی         نام واحد [...]

مشاهده و خرید
839 – طرح درس آموزش مهارت های زندگی و اجتماعی پیش دبستانی ذکر روزهای هفته 2000 تومان

839 – طرح درس آموزش مهارت های زندگی و اجتماعی پیش دبستانی ذکر روزهای هفته

معرفی طرح درس : طرح درس آموزش مهارت های زندگی و مهارت های اجتماعی پیش دبستانی   ذکر روزهای هفته نام درس :آموزش مهارت های زندگی و مهارت های اجتماعی               مقطع : پیش دبستانی           نام [...]

مشاهده و خرید