184 – چگونه توانستم  تعداد غائبین مدرسه را به کمک ایجاد مدرسه شاد و بانشاط و تدوین آیین نامه انضباطی کاهش دهم  ؟ 2000 تومان

184 – چگونه توانستم تعداد غائبین مدرسه را به کمک ایجاد مدرسه شاد و بانشاط و تدوین آیین نامه انضباطی کاهش دهم ؟

معرفی اقدام پژوهی  چگونه توانستم تعداد غائبین مدرسه را به کمک ایجاد مدرسه شاد و بانشاط و تدوین آیین نامه انضباطی کاهش دهم ؟ موضوع اقدام پژوهی : چگونه توانستم تعداد غائبین مدرسه را به کمک ایجاد [...]

مشاهده و خرید
163 – چگونه توانستم دانش آموزان متوسطه (دوره اول) را به درس  قرآن علاقه مند کنم؟ 2000 تومان

163 – چگونه توانستم دانش آموزان متوسطه (دوره اول) را به درس قرآن علاقه مند کنم؟

معرفی اقدام پژوهی  چگونه توانستم دانش آموزان متوسطه (دوره اول) را به درس قرآن علاقه مند کنم؟ موضوع اقدام پژوهی : چگونه توانستم دانش آموزان متوسطه (دوره اول) را به درس قرآن علاقه مند کنم؟ – فایل [...]

مشاهده و خرید
162 –  چگونه توانستم افت تحصیلی را در دانش آموزان پایه چهارم از بین برده و آنها را به درس و مدرسه علاقمند سازم ؟ 2000 تومان

162 – چگونه توانستم افت تحصیلی را در دانش آموزان پایه چهارم از بین برده و آنها را به درس و مدرسه علاقمند سازم ؟

معرفی اقدام پژوهی  چگونه توانستم افت تحصیلی را در دانش آموزان پایه چهارم از بین برده و آنها را به درس و مدرسه علاقمند سازم ؟ موضوع اقدام پژوهی : چگونه توانستم افت تحصیلی را در دانش آموزان پایه [...]

مشاهده و خرید
160 – چگونه توانستم دانش آموزانم را به درس جمله سازی که زمینه انشا نویسی است علاقه مند سازم ؟ 2000 تومان

160 – چگونه توانستم دانش آموزانم را به درس جمله سازی که زمینه انشا نویسی است علاقه مند سازم ؟

معرفی اقدام پژوهی  چگونه توانستم دانش آموزانم را به درس جمله سازی که زمینه انشا نویسی است علاقه مند سازم ؟ موضوع اقدام پژوهی : چگونه توانستم دانش آموزانم را به درس جمله سازی که زمینه انشا نویسی [...]

مشاهده و خرید
159 – چگونه توانستم نظم دانش آموزان پایه اول  را تقویت کرده و بهبود بخشم ؟ 2000 تومان

159 – چگونه توانستم نظم دانش آموزان پایه اول را تقویت کرده و بهبود بخشم ؟

معرفی اقدام پژوهی  چگونه توانستم نظم دانش آموزان پایه اول را تقویت کرده و بهبود بخشم ؟ موضوع اقدام پژوهی : چگونه توانستم نظم دانش آموزان پایه اول را تقویت کرده و بهبود بخشم ؟ – فایل بصورت ورد و [...]

مشاهده و خرید
157 – چگونه توانستم مشکل انزوا طلبی و گوشه گیری یکی از دانش آموزانم را برطرف نمایم؟ 2000 تومان

157 – چگونه توانستم مشکل انزوا طلبی و گوشه گیری یکی از دانش آموزانم را برطرف نمایم؟

معرفی اقدام پژوهی  چگونه توانستم مشکل انزوا طلبی و گوشه گیری یکی از دانش آموزانم را برطرف نمایم؟ موضوع اقدام پژوهی : چگونه توانستم مشکل انزوا طلبی و گوشه گیری یکی از دانش آموزانم را برطرف نمایم؟ [...]

مشاهده و خرید
156 – چگونه توانستم خلاقیت دانش آموزان کلاس پنجم را پرورش دهم ؟ 2000 تومان

156 – چگونه توانستم خلاقیت دانش آموزان کلاس پنجم را پرورش دهم ؟

معرفی اقدام پژوهی  چگونه توانستم خلاقیت دانش آموزان کلاس پنجم را پرورش دهم ؟ موضوع اقدام پژوهی : چگونه توانستم خلاقیت دانش آموزان کلاس پنجم را پرورش دهم ؟ – فایل بصورت ورد و قابل ویرایش در متن – [...]

مشاهده و خرید
155 – چگونه توانستم دانش آموز امیر حسین را در غلبه بر مشکل لکنت زبانش یاری کنم؟ 2000 تومان

155 – چگونه توانستم دانش آموز امیر حسین را در غلبه بر مشکل لکنت زبانش یاری کنم؟

معرفی اقدام پژوهی  چگونه توانستم دانش آموز امیر حسین را در غلبه بر مشکل لکنت زبانش یاری کنم؟ موضوع اقدام پژوهی : چگونه توانستم دانش آموز امیر حسین را در غلبه بر مشکل لکنت زبانش یاری کنم؟ – فایل [...]

مشاهده و خرید
154 – چگونه توانستم دانش آموزان پایه پنجم  را به درس تاریخ علاقه مند سازم ؟ 2000 تومان

154 – چگونه توانستم دانش آموزان پایه پنجم را به درس تاریخ علاقه مند سازم ؟

معرفی اقدام پژوهی  چگونه توانستم دانش آموزان پایه پنجم را به درس تاریخ علاقه مند سازم ؟ موضوع اقدام پژوهی : چگونه توانستم دانش آموزان پایه پنجم را به درس تاریخ علاقه مند سازم ؟ – فایل بصورت ورد و [...]

مشاهده و خرید
152 – چگونه توانستم زهرا دانش آموز آموزشگاه …..  را به درس ادبیات و زبان فارسی علاقه مند نمایم؟ 2000 تومان

152 – چگونه توانستم زهرا دانش آموز آموزشگاه ….. را به درس ادبیات و زبان فارسی علاقه مند نمایم؟

معرفی اقدام پژوهی  چگونه توانستم زهرا دانش آموز آموزشگاه ….. را به درس ادبیات و زبان فارسی علاقه مند نمایم؟ موضوع اقدام پژوهی : چگونه توانستم زهرا دانش آموز آموزشگاه ….. را به درس ادبیات و زبان [...]

مشاهده و خرید